FORMER RNM SPEAKER ELECTED AS THE MAYOR

FORMER RNM SPEAKER ELECTED AS THE MAYOR 

The Ray Nkonyeni Municipality  Special Council Meeting, today on Wednesday, 31 January 2024 has elected its former Speaker, Cllr Zodwa Mzindle as the Mayor.

Her Worship the Mayor, Cllr Zodwa Mzindle who is the PR Councillor from the African National Congress was elected uncontested to the position of the Mayor. This happened after her resignation from the position of the Speaker was considered by Council, and nominated by her party to be a member of the Executive Committee.

The position of the Mayor became vacant after the resignation of Cllr Sikhumbuzo Mqadi who is now the Mayor of Ugu District Municipality.

 

USEQOKELWE KWESOBU-MAYOR LOWO OBENGUSOMLOMO WASE RNM 

Umhlangano oyisipesheli woMkhandlu wase Ray Nkonyeni Municipality, nobubanjwe namuhla ngo Lwesithathu, zingu 31 January 2024, usuqoke lowo obengu Somlomo u Cllr Zodwa Mzindle ukuba abe ngu Mayor.

UMhlonishwa uMayor, u Cllr Zodwa Mzindle noyi Councillor elimele inhlangano i African National Congress ukhethwe ngaphandle kokuphikiswa. Lokhu kwenzeke emuva kokuba uMkhandlu uvume ukwesula kwakhe kwesokuba uSomlomo, nokuthe emuva kwalokho inhlangano yakhe i ANC yabe seyimuphakamisa ukuba angene kwiSigungu esiPhezulu sokubuswa koMkhandlu i Executive Committee.

Kuzikhumbuleka ukuthi isikhala sika Mayor wase RNM savuleka ngalesikhathi kusula u Cllr Sikhumbuzo Mqadi noseyi Mayor yase Ugu District Municipality.

Brief Information

The Ray Nkonyeni Local Municipality (previously Hibiscus Coast and Ezinqoleni Local Municipality) is a Category B municipality situated within the Ugu District in the KwaZulu-Natal Province. It is the largest of four municipalities in the district, making up a third of its geographical area.

Ray Nkonyeni Municipality

Address: 10 Connor Street, Port Shepstone, 4240, KwaZulu Natal, South Africa

Phone: +2739 688 2000
Fax: +2739 682 0327
Email: Services@rnm.gov.za