MUNICIPAL NOTICE: 091 of 2019
 
RE-SCHEDULING- MAYORAL IDP/BUDGET ROADSHOW
 
Notice is hereby given that the Mayoral IDP/Budget Roadshow originally scheduled for Thursday 18 April 2019 has been re-scheduled to Wednesday 24 April 2019 at Endimeni Community Hall, Ward 30 at 10h00.
 
The municipality sincerely apologises for the inconvenience.
 
Further enquiries can be directed to Mrs Winnie Mbili on 039 6882008.
 
SM MBILI
MUNICIPAL MANAGER
P.O. Box 5
PORT SHEPSTONE
4240
 
 
ISAZISO 091 ku 2019
 
UKUHLEHLISWA KWEMBIZO KAMEYA
 
Umphakathi uyaziswa ukuthi imbizo eqondene nesabelo sezimali ebihlelelwe uLwesine womhlaka 18 April 2019 isihlehliselwe kuLwesithathu womhlaka 24 April 2019, Endimeni Community Hall, ku Ward 30 ngo 10h00.
 
Umasipala udlulisa ukuxolisa ngokuphazamiseka okungabangelwa yilesi simo
 
Imibuzo ingaqondiswa ku Nkk. Winnie Mbili kunombolo yocingo 039 6882008.
 
SM MBILI
UMPHATHI KAMASIPALA
P.O. Box 5
PORT SHEPSTONE
4240