MUNICIPAL NOTICE:  53 of 2017


RAY NKONYENI MUNICIPALITY DRAFT ANNUAL BUDGET 2017/2018

 

Ray Nkonyeni Municipality hereby invites public comments in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Management Act 2003, (Act 56 of 2003) on the Ray Nkonyeni Municipality’s Draft Annual Budget 2017/2018.   

 

Comments are further invited on the Municipal Property Rates Policy in terms of Section 5 of the Municipal Property Rates Act 2004, (Act 6 of 2004) whereby Council must annually review and if necessary amend its Municipal Property Rates Policy. In terms of Sections 22 and 23 of the Local Government Municipal Management Act 2003, (Act 56 of 2003), all amendments must accompany the annual budget through the municipality’s annual budget community participation process.

 

The local community can submit their representations/comments on the Draft Budget 2017/2018 and the Rates Policy for Council’s consideration from the date of this notice to

28 April 2017. Copies of these are available on the Ray Nkonyeni Municipality’s website: www.rnm.gov.za/treasury/budgets, Margate Library, Port Shepstone Library, Port Shepstone Civic Centre and Ray Nkonyeni Municipal Offices.

 

Comments can be submitted to Ray Nkonyeni Municipality, Lot 1000, Dan Pienaar Square, Treasury Department Margate (during office hours) or emailed to bheki.cele@rnm.gov.za

 

Enquiries can be directed to Mr. Bheki Cele (Budget) and Ms Kate Mardon (Rates Policy) on 039 312 8400 and 039 312 8314 respectively.

 

ISAZISO:  53 ku 2017

 

UKUTHUNYELWA KWEMIBONO EQONDENE NESABIWO-ZIMALI SIKA 2017/2018

 

Umphakathi uyaziswa kulandelwa isigaba 22 somthetho oqondene nokuphathwa kweZimali komasipala, ongunombolo 56 ka 2003, ukuthi uhlaka lwesabiwo-zimali kumasipala uRay Nkonyeni kunyaka-zimali 2017/2018 luyatholakala kusukela namhlanje, ukunikeza labo abafisa ukuphawula ithuba lokwenze njalo.

 

Umthetho ongamele ukuklanywa kwezintela ezikhokhelwa izakhiwo (rates) ongunombolo 6 ka 2004 uyalela ukuba umkhandlu ubuyekeze umgomo wawo wezintela njalo ngonyaka, uchitshiyelwe lapho kunesidingo. Ngokwezigaba 22 no 23 kumthetho wokuphathwa kwezimali, kumele zonke izichibiyelo zibe ingxenye yohlelo lokuphasiswa kwesabiwo-zimali, ikakhulukazi kubhekelwe izimvo zomphakathi kulolu hlelo.

 

Ngaleso sizathu umphakathi uyaziswa ukuthi ithuba lokuthumela izimvo zawo ngesabiwo-zimali sonyaka ka 2017/2018, kanye nangenqubo-mgomo eqondene nezintela ezikhokhelwa izakhiwo, liyovulwa kuze kushaye umhlaka 28 Mbasa 2017. Amakhophi emiqulu ayotholakala emitapweni yolwazi ese Margate nase Port Shepstone, ehholo likamasipala elise Port Shepstone kanye nakuwo wonke amahhovisi kamasipala.  

 

Kucelwa ukuthi lezo zimvo zithunyelwe ngenye yezindlela ezilandelayo: Zithunyelwe mathupa emahhovisi kamasipala ezezimali ase Margate ngezikathi zomsebenzi (u-7h30 ekuseni kuya ku 16h00 ntambama) noma kubhalwe incwadi ithunyelwe nge-email kwikheli bheki.cele@rnm.gov.za

 

Eminye imibuzo ingaqondiswa ku Mnu. Bheki Cele (oqondene nesabiwo-zimali), okanye ku Kate Mardon (oqondene neziphakamiso ngenqubo-mgomo yezintela) kunombolo yocingo (039) 312 8400 naku (039) 312 8314.

 

SM MBILI                                                                    

UMPHATHI WOMKHANDLU

P.O. Box 5

PORT SHEPSTONE

4240